Bütçe Performans Proğramı

Bütçe ve Performans Programı

 

? Bütçe ve Performans Programı Birimi Bütçe ve Performans Biriminin sunduğu hizmetler aşağıda sayılmıştır;

* Üniversitemiz bütçesini hazırlamak,

* Performans Programı hazırlıklarının koordinasyonu sağlamak,

* İdare bütçesinin stratejik plan ve performans programına uyumluluğunu sağlamak,

* Mevzuatla belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programı hazırlamak,

* Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,

* Üniversitemiz yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

* Birim ve İdare faaliyet raporlarını hazırlamak,

* Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak,

* Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.