İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol

İç Kontrol ve Ön Mali kontrol

 

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Biriminin sunduğu hizmetler aşağıda sayılmıştır;

* Memur maaş, ek ders, yolluk işlemlerinin muhasebe kayıt, raporlama ve kontrol işlemlerini yapmak,

* Yan ödeme cetvellerini her yıl kontrol etmek,

* Maaş ve yük tablolarının sisteme girişlerini yapmak,

* Kişilerden alacaklar hesabına ilişkin her türlü iş ve işlemleri yapmak,

* Birim keseneklerine ait aylık yapılan işlemleri yapmak, * Personellerin giriş ve ayrılışlarında SGK İşlemlerini yapmak,

* Kefalet Kanunu’na ilişkin işlemleri yapmak,

* İcra ve nafaka ile ilgili tüm işlemleri yapmak,

* Harcama birimleri yılsonu taşınır yönetim hesabı cetvellerinin uygunluğunu kontrol etmek,

* Üniversitemiz taşınır kesin hesap cetvelini düzenlemek,

* Harcama birimleri satın alma evraklarının kontrolünü yapmak,

* Harcama birimleri her türlü ihale evraklarının taahhüt kartlarının oluşturmak,

* İhale evraklarının incelenmesi, dosya suretlerinin muhafazasını yapmak,

* İç kontrol eylem planının hazırlanması, uygulanması ve diğer işlerini yürütmek,

* Her türlü proje ödeme evrakının ön mali kontrolünü yapmak,

* Başkanlığımızın taşınır kayıt yetkilisi görevlerini yapmak,

* Tüm harcama birimlerinin satın alma evrak kontrolünü yapmak,

* Her türlü ihale evraklarının taahhüt kartlarının oluşturulması, sisteme giriş ve düşüm işlemlerini yapmak,

* İhale evraklarının incelenmesi ve ön mali kontrol işlemini yapmak,

* Birimlerin satın alma ve maaş işlemlerini yürütmek,

* Birimden görevli gidenlerin yolluk işlemlerini yapmak,

* Muhasebe Yetkilisi mutemetlerin getirdiği defter ve alındıların kontrolünü yapmak, bankaya yatırılan tutarların doğruluğunu kontrol etmek,

* Avans ve kredi evraklarını incelemek,