Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama

Muhasebe, Kesin hesap ve Raporlama

 

? Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Biriminin sunduğu hizmetler aşağıda sayılmıştır;

* Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi gereken aylık, yıllık cetvel ve bilgileri hazırlayarak göndermek (yönetim dönemi cetveli ve aylık belgeler),

* Tüm ödeme evraklarının onaylanması, muhasebe sistemine girişi ve ödeme işlemlerini yapılmak,

* Muhasebe kayıtlarına alınan hesapların mevzuatta belirtilen süresi içerisinde ilgili kişilere, kurumlara, hak sahiplerine ödenmesini sağlamak,

* Üniversite gelir kayıtlarını yapmak ve takip etmek

* Taşınmaz kiralama işlemlerini hesaplara almak, takibi, tahsili, terkini iş ve işlemlerini yürütmek,

* Günlük banka kontrollerini yapmak, banka iş ve işlemlerini yapmak,

* Verilen avans ve kredilerin süresi içerisinde mahsup işlemlerinin kontrolünü ve yürütülmesini sağlamak,

* Günlük olarak mizan kontrollerini yapmak,

* Ay sonu, yılsonu işlemlerini yapmak, hesaplarını kapamak,

*Muhasebe sisteminde  mizan kontrolleri, hesap denklikleri, hata kontrol raporları takibi ve gerekli işlemlerini yapmak,

* Kesin hesabın hazırlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

* Aylık olarak vergilerin (KDV 1 Beyannamesi, KDV 2 Beyannamesi, Muhtasar Beyannamesi.) ödeme işlemlerini düzenli olarak yapmak,

* Kurum personeline ait emekli keseneklerinin ödeme işlemlerini yürütmek,

* Kişilere ait SGK ödemelerini yapmak,

* Üniversiteye ait vadeli hesaplarla ilgili gerekli iş ve işlemleri yapmak,

* Muhasebe kayıtlarında takip edilecek Üniversite personeline ait projelerin mevzuatlarında belirtilen şekilde kayıtlarının yapılması, ödemeleri ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,