Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Stratejik Planlama

Stratejik Planlama

 

 • Stratejik Planlama Birimi 5018 sayılı Kanun’un 60 ıncı maddesinde mali hizmetler biriminin görevleri ve teşkilat yapısı, Strateji Geliştirme Birimleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde strateji geliştirme birimlerinin görevleri ve fonksiyonları idarelerin teşkilat yapısı dikkate alınmak üzere stratejik planlama bütçe ve performans programı muhasebe-kesin hesap ve raporlama ile iç kontrol fonksiyonlarının ayrı alt birimler tarafından yürütüleceği belirtilmiş olup teşkilat yapısı ortaya konmuştur. Ayrıca Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ıncı maddesinde stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler şu şekilde belirtilmiştir;
 • İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,
 • Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek,
 • İdare faaliyet raporunu hazırlamak,
 • İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,
 • İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.
 • Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililiği ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak,
 • Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
 • İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek,
 • İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
 • İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek,
Menüyü Kapat